© ks. Ireneusz Węgrzyn
 

 

Tematem spotkań formacyjnych Męskiej Grupy Różańcowej od września 2018 r. do czerwca 2019 r. jest Kościół rozumiany jako wspólnota i instytucja.

Zamieszczone niżej teksty to tylko skrót katechez wygłoszonych podczas spotkań formacyjnych. Spotkania odbywają się w łódzkiej Parafii Św. Rodziny w każdą II sobotę miesiąca o godzinie 7.00. Zapraszam mężczyzn do włączenia się w spotkania grupy - na stałe lub jednorazowo.


9 lutego 2019 r. - Spotkanie formacyjne Męskiej Grupy Różańcowej

 • Do wspólnoty Kościoła można należeć, będąc włączonym w jeden z trzech stanów: stan duchowny, stan zakonny i stan świecki.

 • Do stanu duchownego należą wszyscy, którzy przyjęli święcenia kapłańskie. Sakrament kapłaństwa ma trzy stopnie "zaawansowania": diakonat, prezbiterat i episkopat. W każdym z tych stopni jest się kapłanem, pełniąc w Kościele funkcje wynikające ze stopnia święceń.

 • Diakoni (także stali) pomagają w sprawowaniu Eucharystii, mogą czytać Ewangelię, głosić homilie i kazania, udzielać Komunii Świętej, chrzcić, błogosławić związki małżeńskie, prowadzić pogrzeby.

 • Prezbiterzy - oprócz powyższych funkcji - sprawują Eucharystię, spowiadają, namaszczają chorych.

 • Biskupi przewodniczą wspólnocie Kościoła, mogą bierzmować, udzielać święceń kapłańskich, konsekrować kościoły.

 • Święcenia kapłańskie są poprzedzone gruntownym przygotowaniem. Klerycy seminarium duchownego zdobywają formację intelektualną, duchową i pastoralną.

 

12 stycznia 2019 r. - Spotkanie formacyjne Męskiej Grupy Różańcowej

 • Misja królewska Jezusa składała się z dwóch części. Jezus jako Król miał władzę daną Mu przez Ojca: uzdrawiał chorych, wskrzeszał umarłych, pomnażał chleb. Gdy przemawiał, czynił to z mocą, "jak ten, który ma władzę" (Mt 7,29). Jednocześnie sam uczył, że władza musi być służbą, dlatego modlił się za ludzi, służył im, pomagał, pocieszał.

 • Misja królewska Kościoła - będąca naśladowaniem Jezusa - to przede wszystkim wszelkie sposoby służenia ludziom potrzebującym pomocy. Szpitale, domy dziecka, domy spokojnej starości, punkty charytatywne "Caritas", jadłodajnie, poradnie psychologiczne, doradztwo zawodowe i prawne. To także pomoc indywidualnie czyniona przez poszczególnych wiernych wobec rodziny, sąsiadów, ubogich, bezdomnych.

 • Władza rozumiana jako rządzenie światem - lepiej, żeby została w kompetencji Boga, Kościół nie powinien mieć takich zapędów. Jezus dał jednak Kościołowi wielką władzę, np. odpuszczanie grzechów, przemiana chleba i wina w Ciało i Krew, łączenie małżeństw itp.

 

18 grudnia 2018 r. - Spotkanie formacyjne Męskiej Grupy Różańcowej

Prorok to ktoś powołany przez Boga i posłany do ludzi, by głosić im zbawcze orędzie, wzywać do nawrócenia, wskazywać właściwą drogę, uczyć odróżniać dobro i zło. Dodatkowo prorocy posiadali dany przez Boga dar przewidywania przyszłości, ale nie było to główne zadanie proroków, lecz sposób uwiarygodnienia ich posłannictwa.

 • Jezus był Prorokiem. Nauczał, doradzał, prowadził, pocieszał, chwalił, ganił. Tak bardzo utożsamiał się z Prawdą, że siebie nią nazwał - "Ja jestem Drogą, Prawdą i Życiem".

 • Kościół, który ma pełnić zadanie kontynuowania misji prorockiej Jezusa, musi głosić Dobrą Nowinę - Ewangelię. Czyni to poprzez nauczanie papieża, soborów i synodów, listy pasterskie, homilie i kazania, katechezę szkolną i parafialną, wydawnictwa książkowe, czasopisma, radio, telewizję, Internet, uczelnie i szkoły katolickie, spotkania formacyjne grup duszpasterskich, spowiednictwo i kierownictwo duchowe, rekolekcje i wiele innych.

 • Ważne jest też, byśmy wszyscy czuli się odpowiedzialni za głoszenie Ewangelii nie tylko słowem, ale codziennym życiem.

 

10 listopada 2018 r. - Spotkanie formacyjne Męskiej Grupy Różańcowej

 • Kościół jest powołany, by kontynuować dzieło Jezusa na ziemi. A skoro Jezus pełnił potrójną misję: kapłańską, prorocką i królewską, to i Kościół musi się realizować poprzez spełnianie tego potrójnego posłannictwa.

 • Jezus był Kapłanem, ponieważ pośredniczył między Bogiem a ludźmi, i w ich imieniu składał Ojcu ofiarę. Był Kapłanem i Ofiarą jednocześnie, a ołtarzem ofiarnym był krzyż.

 • Zadaniem Kościoła jest pośredniczyć między niebem a ziemią, w imieniu Boga mówić do ludzi, a w imieniu ludzi oddawać cześć Bogu.

 • Kult Boga to liturgia sakramentów, modlitwy, adoracje, akty strzeliste, gesty religijne. To także świątynie stare i nowe, symbole religijne w przestrzeni publicznej, krzyże, obrazy, dewocjonalia. Kult to również wszelkie ofiary składane Bogu: posty, wyrzeczenia, pokuty, ofiary duchowe i materialne.

 

13 października 2018 r. - Spotkanie formacyjne Męskiej Grupy Różańcowej

 • Kościół jest powszechny, ponieważ Jezus umierał na krzyżu za wszystkich - bez wyjątku - ludzi. Dlatego każdy, kto ma choć odrobinę dobrej woli, może się zbawić. Przed Chrystusem, by należeć do Ludu Wybranego, trzeba było prócz wiary mieć odpowiednią narodowość. Jezus otworzył bramy nieba dla wszystkich, a jedyną barierą na drodze do zbawienia jest nasza wolna wola.

 • Skoro wolą Boga jest zbawić wszystkich, to i my powinniśmy bardzo mocno się strzec postawy zamykania dostępu do Jezusa dla tych, którzy się nam nie podobają, są inni niż my.

 • Apostolskość Kościoła ma dwa znaczenia. Pierwsze to stwierdzenie, że wspólnota Kościoła swoją historią sięga Jezusa i apostołów, że to, co my dziś czynimy w Kościele, jest kontynuacją misji Jezusa i Jego uczniów. Drugie to zaproszenie, by być apostołem Jezusa w swoim środowisku - rodzinie, pracy, szkole, parafii.

 

8 września 2018 r. - Spotkanie formacyjne Męskiej Grupy Różańcowej

 • W niedzielnym wyznaniu wiary mówimy, że Kościół jest jeden, święty, powszechny i apostolski.

 • Kościół jest jeden, bo ma jednego założyciela - Jezusa. Jest tylko jedna droga do zbawienia - "Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze Mnie" (J 14,6). Niestety w historii Kościoła doszło do wielu podziałów, większych i mniejszych, z powodów teologicznych, politycznych, ambicjonalnych. Warto włączać się w działania ekumeniczne (np. wspólne spotkania modlitewne), by spełnić wolę Jezusa: "Aby byli jedno" (J 17,21).

 • Kościół jest święty, bo Kościół to nie tylko ludzie. To także Jezus Chrystus - Głowa Kościoła, to Matka Boża, święci i błogosławieni. Kościół jest wspólnotą grzeszników dążących do świętości. Nie wolno zamykać Kościoła dla ludzi poszukujących, wątpiących, czy nawet trwających w grzechu. Warto pamiętać naukę Jezusa o drzazdze i belce (Mt 7,3) albo o przecedzaniu komara i połykaniu wielbłąda (Mt 23,24).