28 czerwca 2020 r. - XIII Niedziela Zwykła
Jednym z najtrafniejszych przejawów dojrzałości naszej wiary jest poprawnie, czyli ewangelicznie (zgodnie z nauką Jezusa) ukształtowana hierarchia wartości. Jezus uczy, że na samym jej szczycie, tuż poniżej miłości Boga, są: 1) miłość do rodziców, 2) miłość do dzieci, 3) gotowość przyjęcia krzyża (Mt 10,37-42).
Czym jest przyjęcie krzyża? Nie chodzi wyłącznie o przyjmowanie cierpienia w postaci choroby, prześladowań, przykrości. Krzyż to także wierność w wypełnianiu codziennych obowiązków, na przykład sprzątanie, gotowanie obiadu, wynoszenie śmieci, najlepiej bez marudzenia. Krzyż to również gotowość cierpliwego wsłuchiwania się w głos ludzi, z którymi idziemy przez życie. Krzyżem jest także gotowość poświęcenia dla innych (np. noszenie maseczek, gdy wymaga tego dobro bliźnich).

21 czerwca 2020 r. - XII Niedziela Zwykła
Druga połowa czerwca to czas, kiedy dzieci i młodzież otrzymują w szkołach świadectwa, będące podsumowaniem kolejnego etapu ich edukacji. W terminologii chrześcijańskiej ŚWIADECTWO to coś więcej niż kartka papieru z informacjami. Jezus namawia nas, byśmy wobec ludzi świadczyli, czyli "powtarzali w świetle, rozgłaszali na dachach" (Mt 10,26-33), o wszystkim, co nam uczynił Bóg w skrytości naszych serc. Nie jest to łatwe, bo ujawnianie innym swoich wewnętrznych przeżyć bywa krępujące, ale warto pamiętać o słowach Jezusa: "Do każdego, kto się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie".

14 czerwca 2020 r. - XI Niedziela Zwykła
Gdy Jezus mówi uczniom: "Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy" (Mt 9,36-10.8), to słowa te wydają się zwyczajnie nierealne. Jak mamy to zrobić? Może rację ma ktoś, kto nas nazwał "praktykującymi - niewierzącymi"? Czy Jezus może dziś czynić cuda naszymi rękami, jak czynił to przez Piotra, Andrzeja, Jana i innych?
Może chodzi o to, byśmy - zmęczeni pandemią - ciągle pamiętali o myciu rąk, noszeniu maseczek, zachowaniu dystansu? Może o telefon z pocieszeniem do osoby umierającej na samotność? Może o wyzbycie się trądu obojętności na możliwość zakażenia innych? Może wreszcie o wypędzenie złego ducha podziałów na tych, co się boją i co się nie boją?

11 czerwca 2020 r. - Czwartek - Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa
Bóg jest tajemnicą. Człowiek jest tajemnicą. Kościół jest tajemnicą. Eucharystia też jest tajemnicą, ale jednocześnie jest darem od Jezusa pomagającym nam poznać tajemnicę Boga, człowieka i Kościoła. W Eucharystii wielki i daleki Bóg staje się tak bliski nam, że nie wystarczy Mu być obok nas, ale chce być w naszym wnętrzu. W Eucharystii drugi człowiek staje się bliski nam, na przykład przez modlitwę wstawienniczą albo ofiarowanie przyjętej Komunii w czyjejś intencji. W Eucharystii najpełniej widzimy wspólnotę Kościoła, gdy gromadzimy się wokół jednego ołtarza, słuchamy tego samego Słowa Bożego, modlimy się jednomyślnie i karmimy się tym samym Chlebem.

7 czerwca 2020 r. - Niedziela Trójcy Świętej
W uroczystość Najświętszej Trójcy w liturgii czytamy najbardziej znane i najczęściej cytowane zdanie z Pisma Świętego - słynny trzeci rozdział, werset szesnasty Ewangelii św. Jana: "Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne" (J 3,16-18). To zdanie bywa nazywane streszczeniem całej Biblii. A skoro nasze życie ma być piątą Ewangelią - Dobrą Nowiną o Jezusie, to powinniśmy całymi sobą, duszą, ciałem, rozumem, wolą, talentami, uczuciami, pragnieniami i wszystkim, co nas stanowi, realizować przesłanie "J 3,16".
Co to konkretnie oznacza? Trzeba wierzyć w Syna Bożego Jednorodzonego i ufać Mu bezgranicznie, trzeba pragnąć życia wiecznego, trzeba być wdzięcznym Bogu za wszystko, co dla nas uczynił, trzeba kochać świat, trzeba pragnąć, by nikt nie zginął.